Personaladministration

I större organisationer har man ofta svårt att överblicka information om personalen. Sådan information är många gånger utspridd i olika existerande system och tillgänglig endast på individnivå.

Genom att hämta och sammanställa data från tex lönesystem, ekonomisystem och tidrapporteringssystem kan man få fram massor av värdefull information. Man kan få aggregerad information om löner, sjukfrånvaro, övertid, åldersfördelning, personalomsättning mm – information som kan ligga till grund för en mängd strategiska beslut.

Många organisationer har också behov av att komplettera sina traditionella lönesystem med ytterligare funktioner. Vi har tex hjälpt våra kunder att bygga system som hanterar komplexa bonus- och vinstdelningsupplägg eller som hjälper till att beräkna invecklade ackordlöner.

MMP har också tagit fram system som underlättar tidskrävande lönerevisioner. Chefer på alla nivåer kan efter givna villkor fylla i nya löner för de personer man ansvarar för. Man får en snabb process där många bidrar på ett strukturerat sätt. De nya lönerna kan sedan exporteras över till lönesystemet så att rätt löner kan utbetalas. 

  • Kontakt